kartbild

Gotlands län

Gotlands kommun är en kommun, till yta och folkmängd identisk med landskapet Gotland och med Gotlands län. Av den anledningen har kommunen även uppgifter som landsting och även ett visst mått av regionalt självstyre.
Gotlands kommun omfattar ön Gotland med omkringliggande öar, av vilka de viktigaste är Fårö, Stora Karlsö, Lilla Karlsö och Gotska Sandön.
Folkmängd cirka 57 300

Kort historik

På Gotland fanns år 1951 inte mindre än 93 kommunala enheter, varav ett landsting, en stad, en köping, ett municipalsamhälle och 89 landskommuner. Dessutom fanns ett antal kommunalförbund för frågor som många av de små kommunerna inte mäktade med. Ett flertal kommuner hade färre än 100 invånare. Tjugo år senare var bilden en helt annan. Alla dessa enheter var upplösta och ersatta av en enda länstäckande kommun.

Vid den av Riksdagen 1946 beslutade och 1952 genomförda kommunreformen bildades följande s k storkommuner (från norr till söder): Fårösund (av 4 kommuner), Lärbro (av 4 kommuner), Tingstäde (av 10 kommuner), Dalhem (av 8 kommuner), Romakloster (av 18 kommuner), Stenkumla (av 8 kommuner), Klintehamn (av 8 kommuner), Hemse (av 8 kommuner), Stånga (av 3 kommuner), Ljugarn (av 6 kommuner), Havdhem (av 6 kommuner) samt Hoburg (av 5 kommuner). Boge kommun gick upp i Slite köping medan Visby stad förblev oförändrad. Hemse municipalsamhälle upplöstes med utgången av år 1958. Efter ett årtionde insåg man att reformen inte varit tillräckligt genomgripande, även "storkommunerna" var i många fall för små för att på ett tillfredställande sätt kunna lösa sina uppgifter. Länsstyrelsen föreslog att Gotland skulle delas in i tre kommuner, en för Visby med omnejd, en för norra delen av ön (med Slite som centralort) och en för södra Gotland (med Hemse som centralort). Vid remissrundan bland länets kommuner föreslog de flesta att ön skulle delas in i fem kommuner medan Fårösund föreslog en enhetskommun.

I april 1970 kommer regeringens beslut. Gotland skall från den 1 januari 1971 utgöra en enda kommun. På så sätt kan även landstinget upplösas och dess uppgifter överföras på den nya kommunen, varvid mycket dubblerad administration kan undvikas.

Från 1999 ingår Gotland i en försöksverksamhet tillsammans med Skåne län och Västra Götalands län, där vissa av länsstyrelsens uppgifter överlåtits på regionala organ, i detta fall Gotlands kommun.

Geografi

Total yta 3 183,72 km2
På gotland finns 91 socknar samt dessutom Visby. Varje socken har en egen kyrka.
Gotland består till största delen av kalksten och märgelsten som avlagrades under silur. På den södra delen kan man även hitta sandsten. Gotland bildades under en tid då Sverige låg vid ekvatorn och klimatet var betydligt varmare. Berggrunden bildades i en revmiljö och Gotland är därför mycket rikt på fossil som är spår efter de djur (till exempel trilobiter) som levde på Gotland under denna tid. Naturen på Gotland är starkt påverkad av den underliggande berggrunden med omväxlande slätter, skog, lövängar och myrar. Vid stränderna återfinns klapperstensfält, strandvallar och raukar. Klimatet är milt och växtligheten artrik med bland annat många arter av orkidéer. Fågellivet är intensivt. Bl.a. finner man östersjöns enda fågelberg på två öar utanför Gotlands västkust - Lilla Karlsö och Stora Karlsö.

Dialekt
Huvudartikel: Gutniska är på Gotland det ursprungliga egna språket, som en gång hade ett eget skriftspråk. Det hör hemma i den östnordiska språkgrenen i likhet med svenskan och danskan. Gutamål är ett gammalt talspråk och dialekt. Gutamålet har sitt ursprung i gutniskan, men gutamål har, bland annat på grund av Gotlands politiska tillhörighet, inte status som språk (på samma sätt som till exempel inte skånska räknas som ett språk). Dialekten har på senare tid, liksom de övriga i Sverige, påverkats kraftigt av rikssvenskan. Olika områden har emellertid påverkats olika mycket. Det råder således kontinuerliga övergångar mellan öns olika dialekter, från de mest ålderdomliga till de som mest påverkats av svenskan.

Dagens evenemang i Gotlands län
Kommande evenemang i Gotlands län

Kalendern är låst

Du har inte tillgång till kalendern.

Köp tillgång

eller

Logga in

Kommuner i Gotlands län
Gotland